-ماشین­ های الکتریکی و سیستم­ های قدرت

- آنتن و انتشار امواج

- تصویرسازی مایکروویو (Microwave imaging)

- توموگرافی الکترومغناطیسی (Electromagnetic Tomography)

- بیوالکترومغناطیس  (Bioelectromagnetics)

- سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی (EMC & EMI)

- اندازه گیری الکترومغناطیسی

- سنجش از دور (Remote Sensing)

-رادار

- کاربرد الکترومغناطیس در علوم زمین و نقشه برداری

- کاربرد الکترومغناطیس در کشاورزی

- تست های غیر مخرب الکترومغناطیسی

-RFID

-اینترنت اشیاء (IoT)

- کاربرد روش­ های عددی و نرم افزارهای شبیه­ سازی نظیر Matlab در آموزش مفهومی الکترومغناطیس

- سنسورهای الکترومغناطیسی

- مخابرات سیار

- کاربرد الکترومغناطیس در پزشکی و ...