سه شنبه 16 شهریور 1400 11:30 conf_to 13:00
دکتر محمد علایی
طراحی شکل موج در سیستم های راداری با استفاده از تکنیک های بهینه سازی