شورای سیاستگذاری
دکتر حامد خوش نیت
دبیر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: hkhoshniyat [at] arakut.ac.ir
تلفن: +988633400614
دکتر فربد ستوده
دبیر کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: f.setoudeh [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400222
دکتر نادیا حاجی خیادانی
دبیر اجرایی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: n.khiyadani [at] arakut.ac.ir
تلفن: +988633400624
دکتر غلامرضا مرادی
عضو شورای سیاست گذاری
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ghmoradi [at] aut.ac.ir
تلفن: 02164543325
دکتر محمد باقر توکلی
عضو شورای سیاست گذاری
دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پست الکترونیکی: m-tavakoli [at] iau-arak.ac.ir
تلفن: 08634134023
دکتر محسن نجفی
عضو شورای سیاست گذاری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: nadjafi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633682006
دکتر اسعد شمشادی
عضو شورای سیاست گذاری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: shemshadi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633670021
کمیته علمی
پروفسور کامبیز معز
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آلبرتای کانادا
پست الکترونیکی: kambiz [at] ualberta.ca
تلفن: +1(780)492-1711
پروفسور محمد ناصر مقدسی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیکی: mn.moghaddasi [at] srbiau.ac.ir
تلفن: 02144865154
پروفسور رضا ابراهیم پور
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیکی: rebrahimpour [at] sru.ac.ir
تلفن: +98-21-22970006
دکتر غلامرضا مرادی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ghmoradi [at] aut.ac.ir
تلفن: 02164543325
دکتر شهرام مهنا
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
پست الکترونیکی: mohana [at] ece.usb.ac.ir
تلفن: +985431136573
دکتر کامبیز افروز
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: afrooz [at] uk.ac.ir
تلفن: 03431322516
دکتر مسعود موحدی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: movahhedi [at] yazd.ac.ir
تلفن: (+98) 35-31232509
دکتر پژمان رضائی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: prezaei [at] semnan.ac.ir
تلفن: +98 23 31532716
دکتر محمد باقر توکلی
عضو کمیته علمی
دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پست الکترونیکی: m-tavakoli [at] iau-arak.ac.ir
تلفن: 08634134023
دکتر پرویز امیری
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیکی: pamiri [at] sru.ac.ir
تلفن: +982122970006
دکتر اشکان حری
عضو کمیته علمی
دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پست الکترونیکی: a-horri [at] iau-arak.ac.ir
تلفن: 08634134023
دکتر مرتضی کازرونی
عضو کمیته علمی
مجتمع برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکی: kazerooni [at] mut.ac.ir
تلفن: 02122945141
دکتر کامبیز هدایتی
عضو کمیته علمی
گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: k-hedayati [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400311
دکتر مسعود دوستی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیکی: m_dousti [at] srbiau.ac.ir
تلفن: 02144865154
دکتر محمد پویان
عضو کمیته علمی
دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شاهد
پست الکترونیکی: pooyan [at] shahhed.ac.ir
تلفن: 02155228800
دکتر محسن نجفی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: nadjafi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633682006
دکتر فربد ستوده
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: f.setoudeh [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400222
دکتر امیر جعفرقلی
عضو کمیته علمی
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ajafargholi [at] aut.ac.ir
تلفن: +982164545245
دکتر رشید میرزاوند بروجنی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آلبرتا، کانادا
پست الکترونیکی: mirzavan [at] ualberta.ca
تلفن: +1-(780)-492-3615
دکتر مهدی اسدی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: m.asadi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633400613
دکتر اسعد شمشادی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: shemshadi [at] arakut.ac.ir
تلفن: 08633670021
دکتر عادل زکی پور
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: zakipour [at] arakut.ac.ir
تلفن: +988633400621
دکتر حسین ملک پور
عضو کمیته علمی
دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق، دانشگاه اراک
پست الکترونیکی: h-malekpoor [at] araku.ac.ir
تلفن: +988632625005
دکتر سعید رضا استادزاده
عضو کمیته علمی
دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق، دانشگاه اراک
پست الکترونیکی: s-ostadzadeh [at] araku.ac.ir
تلفن: 08632625604
دکتر احسان زارعیان جهرمی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز
پست الکترونیکی: zareian [at] sutech.ac.ir
تلفن: 07137354500(2668)
دکتر غلامحسین روشنی
عضو کمیته علمی
گروه مهندسی برق، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پست الکترونیکی: hosseinroshani [at] yahoo.com
تلفن: +988338305001
دکتر افشین مرادی
عضو کمیته علمی
گروه فیزیک مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پست الکترونیکی: a.moradi [at] kut.ac.ir
تلفن: 083-38305001
دکتر معین احمدی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: m.ahmadi [at] arakut.ac.ir
تلفن: +988633400623
دکتر ایمان آریانیان
عضو کمیته علمی
گروه ارتباطات ماهواره ای، پژوهشکده فناوری ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
پست الکترونیکی: aryanian [at] itrc.ac.ir
تلفن: 02184977691
دکتر علیرضا بساق زاده
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیکی: a.bosaghzadeh [at] sru.ac.ir
تلفن: +۹۸۲۱۲۲۹۷۰۰۶۰-۹(۲۳۶۱)
دکتر نادیا حاجی خیادانی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: n.khiyadani [at] arakut.ac.ir
تلفن: +988633400624
دکتر احسان پازوکی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیکی: ehsan.pazouki [at] sru.ac.ir
تلفن: +982122970117
دکتر فرخنده کیائی
عضو کمیته علمی
گروه برق و کامپیوتر، دانشکده فنی دکتر شریعتی
پست الکترونیکی: kiaei [at] shariaty.ac.ir
تلفن: ۰۲۱۵۵۰۳۷۶۲
دکتر حامد خوش نیت
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: hkhoshniyat [at] arakut.ac.ir
تلفن: +988633400614
دکتر علیرضا دولت ‏آبادی
عضو کمیته علمی
دانشگاه آیت ‏الله بروجردی
پست الکترونیکی: alireza.dolatabady [at] abru.ac.ir
تلفن: 066-42468320
دکتر امیر حسین سالمی
عضو کمیته علمی
دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پست الکترونیکی: ah-salemi [at] iau-arak.ac.ir
تلفن: 08634134023
دکتر مجید کریمی پور
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: m.karimipour [at] arakut.ac.ir
تلفن: +988633400619
دکتر محمد بُد
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیکی: mohammadbod [at] sru.ac.ir
تلفن: 02122970060(2231)
دکتر محمدامین قنادی
عضو کمیته علمی
دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک
پست الکترونیکی: m.ghannadi [at] arakut.ac.ir
تلفن: +988633400764