1. سلسه رویدادهای انتقال تجربه
با همکاری اولین کنفرانس کاربردهای نوین در حوزه الکترومغناطیس
2. چاپ مقالات برتر در مجلات علمی و پژوهشی معتبر
چاپ مقالات برتر در مجلات علمی و پژوهشی معتبر